Referent
Żnin
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw egzekucji administracyjnej
w Referacie Egzekucji Administracyjnej (SEE) w Urzędzie Skarbowym w Żninie

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa
- praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
- budynek urzędu bez windy częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych przy zastosowaniu dostępnych środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Przydzielanie i odbieranie służby poborcom skarbowym oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym wykonania służby,
 • Przygotowywanie projektów pism oraz orzeczeń w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • Poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,
 • Dokonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych i wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym,
 • Wykonywanie środków karnych przepadku mienia, orzeczenia w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa,
 • Sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków do państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne oraz realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o odzyskanie lub zabezpieczenie należności pieniężnych,
 • Prowadzenie składnicy ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym oraz ruchomości uległych przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, prowadzenie dokumentacji z tym związanej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustaw z nią związanych
 • Komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy Urząd Skarbowy w Żninie – SEE”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w zakresie wymagalności należności poddanych egzekucji,
- wiedza z zakresu postępowań administracyjnych i stosowanych procedur.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 166 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Referent

Żnin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna