Referent
Aleksandrów Kujawski
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw wierzycielskich
w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Wierzycielskich (SEW) w Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej), orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz wstrzymania wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe
 • podejmowanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące podatników.
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wniosków egzekucyjnych w celu wyegzekwowania zaległości w trybie egzekucji administracyjnej w zakresie podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
 • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem naprawczym, upadłościowym i likwidacyjnym
 • przygotowywanie projektów wniosków o wpis hipoteki przymusowej lub zestawu skarbowego, prowadzenie rejestrów zastawów skarbowych
 • prowadzenie czynności związanych z postępowaniem dotyczącym orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniem o uznanie za bezskuteczną czynność prawną dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • prowadzenie czynności związanych z oceną i analizą ryzyka braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustaw z nią związanych oraz zasad rachunkowości
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ Oferta pracy Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kujawskim – SEW”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Zakres tematyczny wiedzy sprawdzany w trakcie naboru:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 61 17 319 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj


Referent

Aleksandrów Kujawski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna