Referent
Złotoryja
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw orzecznictwa
w Wieloosobowym Stanowisku Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym w Złotoryi

Warunki pracy

• Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
• Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
• Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
• budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
• brak windy, brak podjazdu, praca na 3 kondygnacjach, wejście – wysokie schody

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie postępowań podatkowych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa podatkowego,
 • • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu zminimalizowania ryzyka ich niewykonania,
 • • wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku celem weryfikacji złożonych deklaracji ze stanem rzeczywistym,
 • • orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków z rachunku VAT w celu prawidłowej realizacji zadań komórki organizacyjnej,
 • • ewidencjonowanie wydanych rozstrzygnięć w odpowiednich ewidencjach bądź rejestrach w celu dostarczenia aktualnej informacji o wydanych rozstrzygnięciach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24, 26
  53-333 Wrocław
  pocztą lub osobiście: kancelaria piętro 0 pok. 5
  w dniach i godzinach wyznaczonych do obsługi podatników, podanych na stronie internetowej IAS
  https://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/kontakt/dane-teleadresowe
  Z DOPISKIEM: OFERTA PRACY NR 63584

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
INNE INFORMACJE
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu -> Załatw sprawę

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub
e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.

W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczenia z poz. "dokumenty i oświadczenia niezbędne". Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać
z przedstawionych dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę
w służbie cywilnej dostępne są pod adresem: http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Metody i techniki naboru:
- rozmowa kwalifikacyjna.

Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 3.271,46 zł brutto przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,6100.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
76 87 78 065 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
71 36 52 709 e-mail: Aplikuj (sprawy organizacyjne i formalne).

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Referent
Złotoryja
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna