Referent
Płock
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Terytorialnej Służby Wojskowej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagany kontakt telefoniczny z interesantami WKU, krajowe wyjazdy, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Kancelaria mieszcząca się na drugim piętrze budynku, brak windy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnospawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawych, użytkowanie sprzętu biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie aktywnej promocji i rekrutacji do ochotniczych form czynnej służby wojskowej oraz udział w akcjach promujących ochotnicze formy służby wojskowej
 • obsługa sieciowego systemu ewidencji wojskowej oraz elektronicznego obiegu dokumentów
 • obsługa osób wyrażających chęć ochotniczego pełnienia czynnej służby wojskowej w TSW
 • kierowanie ochotników do RWKL oraz RWPP w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia służby w TSW
 • udział w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień
 • sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z bieżącej działności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość przepisów KPA
 • znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej
 • odporność na stres i dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie ON"
 • umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego,
- z dokumentów musi jednoznacznie wynikać:
- doświadczenie zawodowe,
- na jakie stanowisko aplikuje się,
- wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokanane przez tłumacza przysięgłego,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej,
- oferty złożone lub przesłane po terminie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
- oferty po zakończonym naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna (5 najlepszych kandydatów)
- dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 441 222.

Referent

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna