Referent
Sokołów Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- miejsce pracy usytuowane jest na parterze budynku,
- budynek Inspektoratu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.
 • Obsługa poczty elektronicznej oraz przekierowywanie wiadomości do adresatów zgodnie z dekretacją Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii, w celu prawidłowego obiegu poczty elektronicznej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sokołowie Podlaskim.
 • Obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokołowie Podlaskim, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk, w celu zapewnienia sprawnego działania urzędu.
 • Bieżąca organizacja pracy sekretariatu wraz z prowadzeniem terminarza spraw, przygotowywaniem i obsługą spotkań i narad zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Zaopatrywanie sekretariatu oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w potrzebne materiały biurowe oraz artykuły spożywcze, w celu sprawnego działania sekretariatu oraz obsługi narad i spotkań PLW.
 • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych Powiatowego Lekarza Weterynarii i pracowników, w celu zapewnienia prawidłowego działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 • Przygotowywanie dokumentów przekazywanych do składnicy akt, w celu archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi,
 • doskonała znajomość komputerowych pakietów biurowych,
 • znajomość funkcjonowania administarcji publicznej, w tym służby cywilnej,
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność
 • pozytywne podejście do petenta,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
  ul. Ząbkowska 5
  08-300 Sokołów Podlaski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim
ul. Ząbkowska 5
08-300 Sokołów Podlaskim
tel. 25 781 27 01
Referent
Sokołów Podlaski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna