Referent
Golub-Dobrzyń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw rachunkowości oraz wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych
w Referacie Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości (SEW) w Urzędzie Skarbowym w Golubiu- Dobrzyniu

Warunki pracy

•praca administracyjno-biurowa,
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•budynek urzędu nie przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
 • podejmowanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działania informacyjne i dyscyplinujące podatników,
 • wystawianie upomnień, zawiadomień o zagrożeniu wpisem w Rejestrze Należności Publicznoprawnych, tytuły wykonawcze oraz wnioski egzekucyjne,
 • przeprowadzanie rozliczeń rachunkowo-kasowych pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej,
 • wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych ,
 • rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych z powodu przedawnienia oraz przedawnieniem nadpłat.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, administracji lub ekonomii
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „ oferta pracy Urząd Skarbowy w Golubiu- Dobrzyniu – SEW”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM,
A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.
Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 174 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj


Referent

Golub-Dobrzyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna