Referent
Częstochowa
Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym od godz. 7.30 do 15.30. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, telefon, urządzenie wielofunkcyjne. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku Komendy. Pomieszczenie przystosowano do pracy dwóch osób. Miejsce pracy nie jest dostosowane do pracy osoby niepełnosprawnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępców oraz obsługi kancelaryjno-biurowej komórek i jednostek organizacyjnych KMP
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej
 • Odbieranie i nadawanie przesyłek pocztowych mogących zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad postępowania z dokumentacją spraw zakończonych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2423,59 zł. brutto miesięcznie. Komenda wypłaca dodatki stażowe. Dokumenty proszę składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Zespołu Prezydialnego KMP w Częstochowie" w recepcji Komendy w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze lub przesłać pocztą. W ofercie proszę podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie będą zwracane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie bip.czestochowa.kmp.policja.gov.pl. Oświadczenia złożone na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych nie będą brane pod uwagę. Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Wszelkie informacje związane z kolejnymi etapami naboru będą publikowane w BIP KMP w Częstochowie oraz umieszczane w miejscu ogólnie dostępnym w budynku Komendy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 34 369 1340 i 34 369 1353.

Referent

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna