Referent
Kamieniec Ząbkowicki
Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- stanowisko zlokalizowane na I piętrze urzędu,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- częste kontakty z klientem zewnętrznym,
- praca na wysokości do 3 m w magazynach archiwalnych,
- w magazynach archiwalnych kontakt z kurzem archiwalnym i zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt,
- magazyny archiwalne znajdują się na parterze, I i II piętrze budynku (brak windy),
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie skanów zabezpieczających.
 • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.
 • Ewidencjonowanie zasobu archiwalnego.
 • Zastępstwa w obsłudze pracowni naukowej.
 • Pomoc w przemieszczaniu akt w obrębie magazynów.
 • Prowadzenie ewidencji skanów.
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze archiwalno - administracyjnym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Obsługa komputera (MS Office) i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Zarządzenia Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 21 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działalania archiwów zakładowych w archiwach państwowch
 • Umiejętność obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
- Oferty niekompletne, niespełniające wymagań niezbędnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Osoby zakwalifikowane do naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
- Dokumentów nie odsyłamy.
- Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 328-81-01 w. 43.

Referent

Kamieniec Ząbkowicki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna