Referent
Włocławek
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, wysoki parter budynku. Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Praca z petentami wymagająca odporności na sytuacje stresowe. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.
Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna sekretariatu.
 • Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwum zakładowego i prowadzenie archiwum.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wpływających do inspektoratu pod względem ich kompletności oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
 • Wykonywanie czynności związanych z obiegiem korespondencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne , na kierunku administracja, budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, prawnicze lub budownictwo
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do 31 maja 2019 r. do godziny 15:00 z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisku referenta", osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bez powiadomienia kandydatek/kandydatów.

Referent

Włocławek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna