Referent
Krosno Odrzańskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw organizacyjnych
w sekcji organizacyjno-kadrowej

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z petentami. Główne stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Komenda posiada również własne archiwum zakładowe, które usytuowane jest na parterze, w lewym skrzydle przybudówki. Obiekt niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Potencjalnie może stwarzać problemy w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z uwagi na niedostosowane drzwi, toalety oraz brak windy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zapisów instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i obiegu dokumentów w komendzie powiatowej.
 • Realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej.
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej
 • Opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej.
 • Organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych
 • Realizacja zadań z zakresu Systemu Zarządzania Jakością
 • Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
 • Pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych, realizującego zadania administratora w zakresie dokumentacyjnym i analitycznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym redagowanie pism
 • Znajomość programów użytkowych: Word, Excel
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • Samodzielne organizowanie stanowiska pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu archiwum zakładowego
 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość obsługi programu Power Point
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie ABI

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Kopie świadectw pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego I-go stopnia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie ABI

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj
  lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim,
  ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Techniki i metody selekcji wykorzystywane w naborze:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test lub rozmowa z wiedzy z zakresu stanowiska pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna + praktyczne sprawdzenie umiejętności kandydatki/ kandydata.
Kandydaci mają możliwość wyboru kanału, przez który odbędzie się rozmowa (np. telefonicznie
lub rozmowa podczas wideokonferencji). Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego. Oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Osoby dopuszczone do kolejnego etapu naboru będą informowane telefonicznie lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.straz.krosnoodrzanskie.pl – w zakładce OFERTA PRACY. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (68) 383 0107.
Referent
Krosno Odrzańskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna