Referent
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi baz danych, archiwizacji dokumentów oraz kontaktów z mediami i promocji
w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych, informacji i dokumentów do baz danych funkcjonujących w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w celu tworzenia i aktualizacji istniejących baz niezbędnych w realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • sprawowanie opieki nad dokumentacją stworzoną i przechowywaną w Wydziale Inspekcji przed jej przekazaniem do archiwum zakładowego celem zapewnienia jej właściwego wykorzystania oraz przygotowywanie tej dokumentacji, zgodnie z instrukcją archiwalną, w celu przekazania jej do archiwum zakładowego,
 • reprezentowanie urzędu w kontaktach z mediami i promocja zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w celu wyjaśnienia zainteresowanym podmiotom działań podejmowanych przez pracowników w prowadzonych przez nich sprawach,
 • przygotowywanie danych i informacji w celu opracowania informacji, raportów i sprawozdań z zadań realizowanych przez Wydział Inspekcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe związane z dziennikarstwem lub komunikacją społeczną, medialną 
<br>lub wizerunkową

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Chełmońskiego 14
  51-630 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Postępowanie kwalifikacyjne w ramach naboru może składać się maksymalnie z 3 etapów:
- weryfikacji ofert pod względem formalnym,
- sprawdzianu pisemnego albo oceny ofert pod względem merytorycznym,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór nr 46506".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 327-30-08 lub (71) 327-30-19 lub osobiście w siedzibie urzędu.
Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2019 r.

Referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna