Referent
Grójec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi administracyjno-księgowej
zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, niszczarka do papier i skaner. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz współpraca z urzędami i instytucjami. Praca wymaga dyspozycyjności. Praca przy monitorze powyżej czterech godzin dziennie. Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rozliczeń finansowych urzędowych lekarzy weterynarii;
 • Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 • Sporządzanie dokumentacji personalych: prowadzenie akt osobowych, ewidencja czasu pracy;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystywaniem i eksploatacją samochodu służbowego;
 • Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania: rachunki, karty drogowe, świadectwa zdrowia zwierząt, dzienniki i rejestry badania zwierząt;
 • Sporządzanie sprawozdań do GUSu;
 • Prowadzenie magazynu;
 • Prowadzenie ewidencji nakładanych mandatów;
 • Przygotowywanie sprawozdań budżetowych;
 • Obsługa bierząca sekretariatu Urzędu;
 • Obsługa urządzeń biurowych;
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-księgowo-gospodarczą Urzędu;
 • Realizacja innyc zadań prowadzonych przez Głównego Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Obsługa komputera;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE;
 • Znajomość podstawowych urządzeń biurowych: fax, kopiarka itp.;
 • Komunikatywność;
 • Prawo jazdy kat.B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynariii w Grójcu
  ul.Mogielnicka 67
  05-600 Grójec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Grójec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna