Referent
Żuromin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno - kadrowych
zespół finansowo - księgowy i administracji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Na stanowisku pracy jest sprzęt biurowy: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Biuro znajduje się na I piętrze. w budynku brak windy. Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku inspektoratu: schody, brak windy i podjazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie i znakowanie przychodzącej korespondecji w formie elektroniczej i papierowej, rozdzielanie korespondencji zadekretowanej przez PLW, przygotowanie korespondencji do wysyłki
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie
 • obsługa interesantów poprzez udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków i zgłoszeń, wydawanie właściwych dokumentów
 • obsługa wyjazdów słuzbowych pracowników inspektoratu wraz z prowadzeniem rejestru poleceń wyjazdu słuzbowego
 • zapewnienie zaopatrzenia inspektoratu w niezbędne materiały i druki
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • obsługa połączeń telefoniczych
 • prowadzenie magazynu Inspektoratu
 • prowadzenie obsługi kasowej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługa samochodów służbowych
 • organizacja naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilne
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i dokształcaniem pracowników

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne bądź pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Żuromin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna