Referent
Sejny
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych
w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze ekranowym
obsługa urządzeń biurowych
siedziba urzędu na piętrze, brak wind i podjazdów
pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji zwykłej i w systemie elektronicznego obiegu dokumentów, w tym rejestrowanie i rozdzielanie zadekretowanej korespondencji
 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach
 • obsługa urządzeń biurowych (telefon, faks, ksero, skaner)
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • współpraca w miarę potrzeb z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w prowadzeniu sprawozdawczości, rejestrów, bieżącej dokumentacji i spraw administracyjnych w obszarze działania zespołów
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • realizacja innych zadań zleconych przez PLWet

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 516 25 11
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Sejny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna