Referent
Opole
Archiwum Państwowe w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjnej
Kancelaria Ogólna

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer, fax, obsługa centrali telefonicznej, drukarek etykiet;
stanowisko pracy zlokalizowane na I i II piętrze;
budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów;
brak oznaczeń dla niewidomych;
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;
wysiłek fizyczny;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i ekspedycją korespondencji wpływającej i wychodzącej z Archiwum, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • obsługa kancelarii: ogólnej Archiwum, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
 • prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez Dyrektora;
 • prowadzenie rejestrów wskazanych w zakresie odpowiedzialności właściwym dla zajmowanego stanowiska;
 • prowadzenie składów chronologicznych w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • obsługa konferencji i spotkań służbowych Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • komunikatywność, sumienność, rzetelność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej w zakresie prowadzenia sekretariatu lub kancelarii
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • obsługa kancelarii w systemach klasy EZD
 • angielski i/lub niemiecki - czytanie i rozumienie korespondencji, odbieranie telefonów
 • kreatywność, zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność obsługi systemów klasy EZD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Opolu
  ul. Zamkowa 2
  45-016 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferujemy miesięczne wynagrodzenie brutto 2 745,00 brutto pensja zasadnicza + dodatek za wysługę lat;

oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane;

wszystkie składane oświadczenia, list motywacyjny, CV - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata;

metody i techniki naboru: analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna;

kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem o ich terminie;

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774544075

Referent

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna