Referent
Kolno
Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, praca wykonywana w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, stanowisko usytuowane jest na pierwszym pietrze pietrze budynku KPP w Kolnie, wyposażone w meble w biurowe biurowe oraz sprzęt komputerowy. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji jawnej w jednostce, w tym redagowanie krótkich pism, przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji będących na stanie sekretariatu,
 • zbieranie danych i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym obsługa BIP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji w KPP w Kolnie, w tym sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • wykonywanie zadań służby bhp m.in. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP, dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa, udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obsługa systemów SWOP moduł KADRA w zakresie wprowadzania i aktualizacji niezbędnych danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • obsługa sprzętu biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • wykształcenie: wyższe profilowane - technik BHP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Oferty niekompletne, nadesłanie po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą być odręczne, czytelnie podpisane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 86 474 16 18 . Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu przez pełnomocnika ds. ochrony informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.Przewidywana wysokość mnożnika służącego do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego wynosi co najmniej 1,175 to jest 2 252,40 zł. brutto.

WRÓĆ DO WYNIKÓW

Referent

Kolno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna