Referent
Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Sztab Policji

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca przy komputerze,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (wyłącznie podjazd, wejście do budynku oraz pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak windy). Pomieszczenie biurowe znajduje się w II budynku obok Komendy na parterze. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obowiązkowych rejestrów, dzienników (w tym w formie elektronicznej) w celu udokumentowania wpływających do Wydziału Sztab Policji dokumentów,
 • ewidencjonowanie i rozdzielanie (w tym w formie elektronicznej) korespondencji wpływającej i wychodzącej z Wydziału Sztab Policji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • realizowanie zadań w zakresie pomocy w prowadzeniu obowiązkowych rejestrów, dzienników w celu udokumentowania wpływających do Wydziału Prewencji dokumentów oraz ich ewidencji
 • ochrona dokumentów poprzez właściwe ich zabezpieczenie,
 • obsługa systemów informatycznych INTRADOK, E-PREWENCJA, POCZTA SPECJALNA,
 • rejestracja dokumentów,
 • ewidencjonowanie mandatów karnych Wydziału Sztab Policji,
 • prowadzenie rejestru delegacji Wydziału Sztab Policji,
 • wysyłanie przesyłek listownych Wydziału Sztab Policji,
 • archiwizacja dokumentacji Wydziału Sztab Policji w formie papierowej i elektronicznej,
 • pomoc w archiwizacji dokumentacji Wydziału Prewencji w formie papierowej,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • występowanie do Wydziału Wspomagającego o niezbędne materiały biurowe dla Wydziału Sztab Policji,
 • współpraca w powyższym zakresie z Wydziałem Kryminalnym, Wydziałem Prewencji, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Komisariatem Policji w Bukowinie Tatrzańskiej ,
 • współpracę z Sztabem Policji, WGMT i WKiSz KWP w Krakowie,
 • prowadzenie zbiorów bibliotecznych Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
 • prowadzenie zbiorczego rejestru przesyłaek dla Poczty Polskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów "tajne"
 • znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów "tajne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przeprowadzenie postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 412) w zakresie dostępu do informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia dotyczącego ukończonych kursów, szkoleń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Umowa na czas określony. Proponowane wynagrodzenie 2600,52 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat.
2. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.
3. Dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w Komendzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres podany w ogłoszeniu. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną liczy się data nadania dokumentów.
4. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie
i opatrzone datą.
5. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rekrutacji.
7. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
8. Nasza jednostka Policji jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
9. Gotowy wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej naszej jednostki.
Dodatkowe informacje:
tel. 18 20 23 420 - Zespół ds. Kadr i Szkolenia Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem

Referent

Zakopane

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna