Referent
Łomża
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w Zespole ds. administracyjnych

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze, praca siedząca, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Komputerowe przepisywanie pism oraz wykonywanie kserokopii dokumentów.
 • Prowadzenie aktualizacji rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Wprowadzanie danych do programu VETLINK.
 • Obsługa interesantów.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia pracowników w odzież ochronną i roboczą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy administracyjno - biurowej,
 • Komunikatywność.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL) i innych urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka).
 • Umiejętnośc pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja , ekonomia, zarządzanie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
  ul. Nowogrodzka 160
  18-400 Łomża
  Sekretariat : z dopiskiem: „oferta pracy - referent ds. administracyjnych”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454 wew. 33.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna