Referent
Radomsko
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Samodzielnym Referacie Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

• stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku trzypiętrowym,
• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych lub niższych niż parterowa kondygnacji budynku,
• budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• w budynku brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji podatników z nadanymi numerami NIP, w tym wprowadzanie i aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę rejestracji i dokonywanych w niej zmian oraz wyrejestrowywanie podatników z powodu zgonu, ustania bytu prawnego lub zmiany właściwości organu podatkowego w celu zapewnienia kompletności danych o podatnikach,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie postanowień i potwierdzeń w sprawie nadania numeru NIP, wydawanie potwierdzeń zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE,
 • wydawanie decyzji o uchyleniu/unieważnieniu NIP, odmowy zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT i VAT UE,
 • prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących i aktualizujących się w celu zapewnienia prawidłowości, kompletności i rzetelności podmiotów rejestrujących się,
 • wprowadzanie do systemu CRP KEP zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych oraz wniosków CEIDG-1, dokonywanie wystąpień podatników nie będących we właściwości miejscowej organu podatkowego w związku ze złożonymi przez te podmioty dokumentami w celu umożliwienia wykorzystania danych tych podmiotów przy wykonywaniu innych zadań,
 • obsługa wniosków w systemie CEIDG w celu dokonania ich rejestracji w systemie CRP KEP,
 • wprowadzanie do Aplikacji Urzędnika pełnomocnictw UPL-1 i zawiadomień OPL-1,
 • wprowadzanie do systemu CRP KEP informacji o ustanowieniu kaucji gwarancyjnej w celu tworzenia i utrzymywania wykazu sprzedawców prowadzonego w formie elektronicznej przez Ministra Finansów oraz udostępniania informacji o sprzedawcach w BIP MF,
 • weryfikacja danych w rejestrach lokalnych w oparciu o raporty niezgodności zgłaszane przez system centralnej weryfikacji (SCW) zgodnie z wcześniej przekazanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów w celu ujednolicenia danych zawartych w tych systemach,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczeń, przygotowywanie zaświadczeń z zakresu działania komórki organizacyjnej oraz ich wydawanie,
 • udostępnianie informacji uprawnionym organom i osobom w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa,
 • wysyłanie wezwań kierowanych do podatników i płatników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
 • biegła obsługa komputera,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, cierpliwość, dokładność, uprzejmość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej.
<br>
<br>
 • wykształcenie: wyższe
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów: POLTAX, Ewidencje, aplikacja SERCE, aplikacja Urzędnika, KORRP, Biblioteka Akt, CEIDG, ePUAP,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź
  Kancelaria, pokój nr 1
  z dopiskiem: oferta pracy nr 28091

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.016,88 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym
naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych
kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-206.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Referent

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna