Referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Prowadzenia Składnicy Akt
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa oraz fizyczna w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - czas pracy powyżej 4 godzin, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych takich jak telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Konieczność przemieszczania się po różnych piętrach budynku komendy. Praca w szczególnie trudnych warunkach: kurz i pył. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, który tylko częściowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Podjazd dla wózków znajduje się tylko przy wejściu do budynku, a toaleta na parterze, brak wind. Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach nie posiada komisariatów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Składnicy Akt z materiałami jawnymi i niejawnymi, w celu przyjmowania i prawidłowego przechowywania dokumentów.
 • Organizowanie pracy w zakresie archiwizacji dokumentów oraz udzielania instruktaży pracownikom zdającym dokumenty, w celu prawidłowej archiwizacji zdawanych dokuemntów.
 • Prowadzenie rejestrów / spisów akt przekazywanych / przyjętych do archiwum / przekazanych do brakowania, w celu prawidłowej ewidencji.
 • Prowadzenie kwerend dot. dokumentów jawnych, w celu ich udostępnienia.
 • Sprawdzanie spisów akt przekazywanych, w celu ustalenia poprawności ich zakwalifikowania do określonej grypy archiwalnej.
 • Wydzielanie z zasobu archiwalnego dokumentacji, której okres przechowywania upłynął, celem przekazania do brakowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub archiwum
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w policyjnych bazach dla celu rekrutacji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o Ochronie Informacji Niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Wojska Polskiego 16c
  41-600 Świętochłowicach

  w opisanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem: "referent 4/127/19"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Rekrutacja, w zależności od ilości przesłanych ofert, obejmie 3 etapy:
Etap I - sprawdzenie i weryfikacja przesłanych aplikacji.
Etap II - test
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna
lub zostanie przeprowadzona tylko rozmowa kwalifikacyjna.

O terminach testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani na podany adres mailowy w przesłanej aplikacji.
Aplikacje niekompletne lub niewłaściwe przesłane nie będą rozpatrywane.

Na początek proponowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku to 2250 zł brutto.

Referent

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna