Referent
Węgorzewo
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjnej
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, czas pracy - 8 godzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego Wydziału wraz z dokumentacją pomocniczą
 • sprawdzanie spisów zdawczo-odbiorczych kat. B oraz rozliczanie dziennika korespondencyjnego ze spraw ostatecznie załatwionych
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
 • przygotowywanie korespondencji do wysłania
 • rejestracja teczek i książek ewidencyjnych Wydziału
 • sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej kat. BC Wydziału
 • prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych i zapoznawanie z ich treścią policjantów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne posiadane lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnej (Dz. U. 2019 poz. 742)
 • umiejętność obsługiwania edytora tekstu
 • umiejętność obsługiwania sprzętu biurowego
 • komunikatywność
 • kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne posiadane lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnej (Dz. U. 2019 poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadzcenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Złożone dokumenty nie będą zwracane.

- W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.

- Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

- Oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej BIP KPP w Węgorzewie:
http://bip.wegorzewo.kpp.policja.gov.pl w zakładce Praca w Policji.

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 87 427 04 31.

Referent

Węgorzewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna