Referent
Namysłów
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Egzekucji Administracyjnej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,
• zagrożenie korupcją,
• ciągła obsługa podatników

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• budynek trzykondygnacyjny, siedziba urzędu zlokalizowana jest na I i II piętrze,
• rozwiązania architektoniczne budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda na zewnątrz budynku, toaleta na parterze budynku dostosowana dla osób niepełnosprawnych),
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie egzekucji z wierzytelności, praw majątkowych i nieruchomości, w celu wyegzekwowania należności publicznoprawnych lub ich zabezpieczenia i rozliczanie środków pieniężnych uzyskanych w wyniku dokonanych czynności egzekucyjnych celem ich przekzania na rachunki bankowe poszczególnych wierzycieli,
 • Przydzielanie i odbieranie tytułów wykonawczych w służbie, dokonywanie merytorycznej i formalnej kontroli realizacji służby w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania czynności egzekucyjnych bezpośrednio u zobowiązanego,
 • Ustalanie majątków dłużników oraz źródła ich dochodów w celu zabezpieczenia wykonywania należności pieniężnych oraz w celu dokonania zajęć wierzytelności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Ordynacji podatkowej,
 • Ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym: pakietu Microsoft Office lub Open Office,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość przepisów stanowiących podstawę dochodzonych należności,
 • przepisów postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • grzeczność, uprzejmość i kiltura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy 3 450,49 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
• Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 77 419 09 810 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4403216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

Referent

Namysłów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna