Referent
Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
w Zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

• ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Inspektoratu (prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z Inspektoratu)
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu przełożonemu
 • przyjmowanie i obsługa klientów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie, udzielanie informacji oraz kierowanie do odpowiednich komórek
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz innych rejestrów
 • redagowanie lub przepisywanie krótkich pism na polecenie przełożonego
 • sporządzanie miesięcznego zestawienia z przebiegu samochodów służbowych oraz zużycia paliwa
 • obsługa poczty elektronicznej Inspektoratu
 • obsługa Informatycznego Systemu Budżetu Państwa TREZOR

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość Informatycznego Systemu Budżetu Państwa TREZOR
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu Magazyn (Wolters Kluwer Linia ProgMan)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
  ul. Leśna 40
  19-400 Olecko

  z dopiskiem "Referent ds. administracji" nr 37787 ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
- List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/520-21-48.
- Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
- Oferty odrzucone zostaną zniszczone po upływie min. 3 m-cy od zakończenia naboru, o ile aplikujący nie wniosą o ich zwrot.
- Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Referent

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna