Referent
Sochaczew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw płac i rozliczeń
zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera do 4 godz. oraz urządzeń biurowych,
- stanowisko pracy w pokoju biurowym na I piętrze,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
- praca wymagająca dyspozycyjności

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie planów rzeczowo-finansowych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierzat - wydatki i koszty,
 • sporządzanie zbiorówki kosztów planowanych i poniesionych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • rozliczanie wykorzystania rezerwy celowej przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierzat,
 • sporządzanie list płacy w programie PROBIT,
 • rozliczanie rachunków Umów zlecenia z dochodów własnych i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i sporządzanie przelewów w programie NBP,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych,
 • rozliczanie materiałów weterynaryjnych przeznaczonych do monitoringu chorób zakaźnych zwierząt,
 • obsługa programu RKWIW - rozliczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programu TREZOR,
 • prowadzenie postępowania i sporządzanie dokumentacji o udzielanie zamówień publicznych,
 • sprawdanie kart drogowych samochodów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne , ekonomiczne
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urzadzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, samodzielność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne , administracyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Staszica 152, 96-500 Sochaczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- wymagane oświadczenia. życiorys, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mai o terminie kolejnych etapów naboru,
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów - oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
- dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata z dopiskiem "Oferta pracy",
- zatrudnieni od dnia 1 lipca 2018r.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 46) 862 84 53

Referent

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna