Referent
Słupca
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw Administracyjnych
Zespół ds. Administracyjnych

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Występują bariery architektoniczne: brak podjazdu, brak dostosowania pomieszczeń biurowych i toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekratariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, delegacji.
 • Prowadzenie księgi pism przychodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji.
 • Pisanie umów zlecenia dla prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii.
 • Obsługa centrali telefonicznej, fax-u i innych urzadzeń biurowych.
 • Prowadzenie kart drogowych samochodu służbowego.
 • Sporządzanie rozliczeń z nałożonych mandatów karnych.
 • Wykonywanie innych nie wymienionych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Biegła obsłuba komputera.
 • Dobra znajomoś pakietu biurowego MS Ofice, Elektroniczny System Obiegu Dokumentów - ESOD, ePUAP, SmodBIP.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność, staranność, obowiązkowość, sumienność.
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
  ul. Prusa 3
  62-400 Słupca

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty złożone w trakcie naboru nie będą zwracane, po zakończeniu rekrutacji oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie 2100 zł brutto.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Referent

Słupca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna