Referent
Nowy Targ
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw zaopatrzenia
Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa,
praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
praca przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner,
wymuszona pozycja ciała,
oświetlenie sztuczne, naturalne,
węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku,
winda oraz ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu uzbrojenia, sprzętu techniki biurowej, sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego, w celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach księgowych / ilościowych sprzętu i zapewnienia możliwości planowania/ weryfikacji potrzeb w tym zakresie lub składania zapotrzebowaniazgodnie z normami,
 • prowadzenie kartotek magazynowych materiałów do sprzętu techniki policyjnej oraz materiałów do sprzętu techniki biurowej, w celu zapewnienia bieżącej informacji o stanach księgowych/ilościowych sprzętu i zapewnienia możliwości planowania/weryfikacji potrzeb w tym zakresie,
 • monitorowanie stanu sprzętu techniki policyjnej, sprzętu techniki biurowej, sprzętu wyposażenia specjalnego w zakresie realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, napraw i przeglądów gwarancyjnych oraz wymogów kalibracji/legalizacji oraz odpowiada za wysyłkę sprzętu do firm zewnętrznych, w celu zapewnienia zgodności użytkowane sprzętu z wymogami przepisów prawa oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu utrzymania/ niezawodności sprzętu,
 • pilnowanie potrzeb i realizuje rozpoznanie cenowe w zakresie sprzętu techniki biurowej, sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego, w celu zapewnienia nasycenia sprzętem w stopniu adekwatnym do potrzeb poszczególnych jednostek/ komórek organizacyjnych,
 • planowanie i weryfikacja potrzeb w zakresie zaopatrzenia w odzież roboczą/ochronną, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki higieny osobistej i ewidencjonuje/ wykazuje wskazane środki, w celu zapewnienia policjantom i pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 • prowadzenie ewidencji wydatków za pranie, kalibrację/legalizację sprzętu, jak i za naprawy sprzętu techniki biurowej, sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego, celem zapewnienia wymogów księgowania, rozliczenia, weryfikacji i analizy wydatków,
 • zapewnienie realizacji usług pralniczych dla pomieszczeń dla osób zatrzymanych poprzez organizację odwozu/ przywozu prania, w celu utrzymania wymaganych prawem standartów wobec osób zatrzymanych/ doprowadzonych do wytrzeźwienia,
 • opracowanie faktur z zakresu sprzętu techniki biurowej, sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia specjalnego pod względem merytorycznym w celu zapewnienia wymogów dokumentacji księgowej i właściwego rozliczenia/ ewidencjonowania poniesionych wydatków we właściwych urządzeniach księgowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność rozwiazywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
 • odpowiedzialność, samodyscyplina,
 • obsługa komputera ( znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" poświadczenie wydane przez Policję, ABW lub SKW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnym dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i oparzone datą. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się na stronie internetowej Urzędu: bip.nowy-targ.kpp.policja.gov.pl (zakładka: służba i praca w Policji). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracownika kadr drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: numeru telefonu, adres e-mail. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną rozpatrzone odmownie, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru, a po tym okresie protokolarnie zniszczone.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze: 2 567,17 zł. brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat. Planowany termin zatrudnienia luty/ marzec 2020 roku. Dodatkowe informację: (0-18) 261-04-23. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów aplikacyjnych, spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna