Referent
Grudziądz
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi sekretarsko - biurowej
Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. Obsługa faxu. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze. Brak wind. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na parter budynku. Pomieszczenie sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych (przy poczekalni). Brak progów w budynku głównym. Raz w miesiącu we wtorek praca w zwiększonym wymiarze godzin (do 10) z uwagi na tzw. dzień skargowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzenie wykazów poczty skredytowanej i przygotowanie jej do wysłania (pakowanie, pieczętowanie, opisywanie).
 • Przygotowywanie (pakowanie, pieczętowanie, opisywanie) i wysyłka poczty specjalnej.
 • Odbieranie od doręczycieli (policjantów z Zespołu Poczty Specjalnej, listonoszy) wszelkich przesyłek wpływających do komendy i jej właściwe przygotowanie do ewidencjonowania.
 • Gromadzenie i porządkowanie wykazów przesyłek pocztowych.
 • Przesyłanie, odbiór i ewidencjonowanie telegramów oraz poczty specjalnej;
 • Comiesięczne przygotowanie, dla potrzeb KWP w Bydgoszczy, raportu o ilości korespondencji przesyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej; rozliczanie faktur w tym zakresie.
 • Archiwizowanie i brakowanie dokumentów wytworzonych w sekretariacie, w szczególności dotyczących przesyłek.
 • Pobieranie z depozytu ampułek z krwią i przygotowanie ich do wysłania.
 • Oełnienie dyżurów w sekretariacie komendanta w dni przyjmowania petentów (zgodnie z grafikiem).
 • Skanowanie i kserowanie dokumentów dla pracowników komendy, zgodnie z dekretacją kierownictwa komendy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w urzędzie administracji publicznej
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedury naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2.587,87 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie będą zwracane.

Referent

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna