Dodano: 20.01.2020
Referent
Łowicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
zespół ds. administracyjnych

Warunki pracy

1. Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych.
2. Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania sie pracownika między pokojami lub piętrami.
3. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.
4. Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji, bądź podejrzeń tych chorób oraz ewidencja zgłoszeń w książce zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z otrzymanymi instrukcjami;
 • przygotowywanie obowiązujących formularzy druków oraz wydruków z prowadzonych przez inspektorat rejestrów oraz obsługa programów komputerowych zatwierdzonych do celów kontroli zakażeń chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji, ewidencji, sprawozdawczości i raportowania z wykonywanych czynności;
 • pomoc w przygotowywaniu projektów aktów administracyjnych;
 • współpraca z pozostałymi zespołami merytorycznymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu w zakresie wymiany niezbędnych informacji i danych potrzebnych do opracowania i realizacji budżetu zadaniowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji lub w pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętnośc organizacji i czasu pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
  ul. Starościńska 5a
  99-400 Łowicz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną muszą być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Przesłane dokumenty powinny zawierać adnotację o numerze naboru.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą poinformowani telefonicznie lub e-mail podany w ofercie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data stempla pocztowego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46/837-55-78
Referent
Łowicz
Aplikuj