Referent
Wejherowo
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających
w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca w zespole,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie,
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
• praca w siedzibie Urzędu,
• praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z podjazdem i windą dla wózków inwalidzkich oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w celu realizowania zadań w podstawowych obszarach
 • Analizowanie informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu ustalenia obowiązku podatkowego
 • Typowanie podmiotów do kontroli w celu realizacji zadań w podstawowych obszarach
 • Analizowanie oświadczeń majątkowych w celu oceny prawidłowości ich wypełnienia
 • Koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez urząd skarbowy w celu terminowego przekazywania informacji
 • Analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu skarbowego w celu pełnej realizacji zadań w podstawowych obszarach
 • Analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w celu realizowania zadań w podstawowych obszarach
 • Sporządzanie planów kontroli podatkowej w celu realizowania zadań w podstawowych obszarach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie 3.086,27 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-09-701

Referent

Wejherowo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna