Referent
Bydgoszcz
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. administracyjno-finansowych
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Warunki pracy

biuro na parterze lub I piętrze - brak wind
praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop
praca poza siedzibą urzędu - możliwe wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw organizacyjnych urzędu;
 • kontrola zarządcza
 • wystawianie i wydawanie dokumentów statkowych, dokumentów kwalifikacyjnych załóg statków oraz żeglarskich książeczek pracy, weryfikacja żeglarskich książeczek pracy
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz badaniem rynku przed dokonaniem zakupu
 • prowadzenie rejestru faktur, opisywanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym
 • przygotowanie danych do sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych
 • przygotowanie danych do sprawozdania z korzystania ze środowiska
 • opracowywanie wspólnie z dyrektorami delegatur projektów zakupów inwestycyjnych
 • przygotowanie propozycji likwidacji środków trwałych
 • opracowanie niezbędnych danych do sprawozdań, analiz budżetowych i finansowych
 • sporządzanie sprawozdań o taborze znajdującym się w ewidencji
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie
 • prowadzenie całości spraw związanych z umundurowaniem i odzieżą roboczą dla pracowników
 • administrowanie budynkiem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
 • archiwizacja dokumentów
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek oraz wykazów wyposażenia
 • realizacja zadań zleconych przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe kierunek administracja lub pokrewne
 • znajomość ustaw: o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • dobra organizacja pracy, umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office – poziom zaawansowany
 • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 1

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.
Referent
Bydgoszcz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna