Referent
Toruń
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje przede wszystkim czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax, skaner, centrala telefoniczna). Wyjścia i wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie interesantów i współpracowników
 • Obowiązki w zakresie obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i rozliczanie kart drogowych dla samochodów służbowych
 • Prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych
 • Opracowywanie, numerowanie i opieczętowywanie pism pisanych przez PLW i z-cę PLW

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu
  ul. A. Antczaka 39/41
  87-100 Toruń
  pok. nr 15

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie, niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres e-maila i numer telefonu kontaktowego.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Formą rekrutacji jest test sprawdzający wiedzę z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 36 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.).
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.08.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 653 91 04

Referent

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna