Referent
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw gospodarki transportowej i zaopatrzenia
Wydział Administracyjno - Techniczny

Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego

- praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego

- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej (dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych, nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp)
 • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
 • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
 • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
 • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
 • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: mnożnik 1,7 kwoty bazowej (3 258,80 zł brutto) + dodatek stażowy.

W liście motywacyjnym proszę umieścić numer ogłoszenia i dane kontaktowe.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów - po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 656-77-19 lub 512-050-647, od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 15:15.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją
- przyjazne środowisko pracy
- szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
- dodatek stażowy (wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej (w tym: karty Multisport)
- możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego.


Referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna