Referent
Sulęcin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-biurowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie) na terenie powiatu sulęcińskiego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.
Codziennie przyjęcie interesantów.
Udzielanie informacji telefonicznych.
Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne.
Siedziba inspektoratu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestrów rozpoczętych i oddanych do użytku obiektów budowlanych
 • Uczestnictwo w przeprowadzaniu bieżących kontroli obiektów budowlanych i budów zgodnie a art. 83 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
 • Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich czynności urzędowych
 • Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem czynności urzędowych
 • Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, Głównego lub Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Głównego Księgowego wynikających z Regulaminu organizacyjnego
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie Inspektoratu
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość ustawy Prawo Budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać na adres j.w. w zamkniętych kopertach z dopiskiem "OFERTA NA STANOWISKO - REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH"
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty złożone po terminie w/w lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne, zostaną o tym poinformowani telefonicznie poprzez zaproszenie do udziału w kolejnym etapie naboru.
Dane kontaktowe i dodatkowe informacje: nr tel. (095)755-23-70.

Referent

Sulęcin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna