Referendarz
Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- permanentna obsługa klienta zewnętrznego,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w instytucji państwowej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw."13-stka",
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat,
- nagrody uznaniowe,
- ruchomy czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00,
- możliwość rozwoju zawodowego (m.in. dofinansowanie nauki języków obcych, studiów podyplomowych; szkolenia),
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze,
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad wydatkowaniem środków przyznanych dla projektów, finansowanych ze żródeł zagranicznych, a także wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniem i sprawozdawczością finansową przedmiotowych projektów.
 • Przygotowywanie wniosków o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz wniosków o uruchomienie tych środków, jak również sporządzanie wniosków o dokonanie niezbędnych korekt/zmian wydanych decyzji, w tym nadzorowanie terminowość wysyłania ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizowanie warunków określonych w obowiązującej w tym zakresie procedurze.
 • Współpraca przy tworzeniu budżetów do dokumentacji aplikacyjnej projektów finasowanych z funduszy zagranicznych oraz nadzorowanie terminowość przepływu środków finansowych na działania przewidziane w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Konsultowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem środków budżetowych lub rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych Urzędowi na realizację projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Gromadzenie i przechowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Znajmość procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi programu MS Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy zagranicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem " Referendarz w Wydziale II Biura Funduszy Zagranicznych, Ogłoszenie Nr 66637"
  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj (wymagane
  potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne
(tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen
Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.
Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego – Skype.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,75
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76
Referendarz
Warszawa
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna