Referendarz
Białystok
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw Postępowań
Delegatura Północno Wschodnia - Białystok

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. W budynku nie ma windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi czynności w sprawach o wykroczenia zarejestrowane w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz ujawnione w ramach kontroli drogowej;
 • Obsługuje interesantów i udziela informacji w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, przyjmuje oświadczenia i wyjaśnia kwestie formalne;
 • Kieruje wnioski o ukaranie i wnosi środki odwoławcze w ramach postępowań sądowych;
 • Nakłada grzywny w drodze mandatów karnych;
 • Przygotowuje projekty pism związanych z działalnością delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów: prawo o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o transporcie drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami wykonawczymi;
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet Ms Office;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, komunikatywność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze;
 • Złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia;
 • Języki krajów UE lub rosyjski w stopniu komunikatywnym;
 • Prawo jazdy kategorii „B”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego złożonego z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w CV: BDG.110.48.2020.308

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferujemy:
• stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
• regularnie wypłacane wynagrodzenie;
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
• łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
• nagrody – w zależności od wyników pracy;
• różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
• pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W trakcie naboru stosowane są następujące techniki i metody:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• weryfikacja wiedzy,
• weryfikacja umiejętności,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/
Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.

Referendarz
Białystok
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna