Referendarz
Łódź
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych
w Departamencie Monitoringu Środowiska, Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Łodzi

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wóżkach inwalidzkich - ciąg schodów pomiędzy windą a wejściem do siedziby RWMŚ w Łodzi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie, pod nadzorem przełożonego, prac związanych z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem na obszarze województwa monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego.
 • Opracowywanie, pod nadzorem przełożonego, odpowiednich części wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Udział, pod nadzorem przełożonego, w opracowywaniu raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska oraz poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie lub innym wyznaczonym regionie, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Udział, pod nadzorem przełożonego, we wprowadzaniu danych do bazy EHALAS i Jelmag w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu oraz w pomiarach realizowanych przez Centralne laboratorium Badawcze GIOŚ w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych.
 • Udostępnianie danych dla województwa lub innego wyznaczonego regionu o stanie środowiska w zakresie hałasu i pól elektromagnetycznych poprzez różne kanały dystrybucji.
 • Udział, pod nadzorem przełożonego, w prowadzeniu rejestru obszarów, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, przy współpracy z Wydziałem Inspekcji WIOŚ.
 • Gromadzenie informacji o instalacjach emitujących PEM w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnianie gromadzonych wyników pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś Wydziałowi Inspekcji WIOŚ.
 • Pozyskiwanie danych i informacji o pomiarach, źródłach hałasu i innych dotyczących hałasu w środowisku w celu dokonania oceny klimatu akustycznego w obrębie województwa lub innego wyznaczonego regionu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, fizyka, geoinformatyka lub pokrewne
 • Biegła znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, Internet
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska oraz udział w stażach, wolontariacie z zakresu specjalizacji
 • wykształcenie: brak
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość obsługi programów komputerowych: bazy danych, GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Referendarz

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna