Referendarz
Giżycko
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw pobierania próbek i wykonywania badań i pomiarów
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Olsztynie, Pracownia Terenowa w Giżycku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;
- praca przy komputerze;
- wysiłek fizyczny;
- wyjazdy służbowe krajowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – nie wszystkie drzwi są o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie badań i pomiarów w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Pełnienie dyżuru na wypadek wystąpienia poważnej awarii ekologicznej, w celu zapewnienia szybkiej reakcji Laboratorium.
 • Prowadzenie samochodów służbowych w celu zapewnienia transportu pobranych próbek.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na wyposażenie, w tym odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium w celu zapewnienia przełożonym nadzoru nad realizacją powierzonych zadań.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i ocenach jednostek akredytujących

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o profilu chemia, biologia, ochrona środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość Prawa ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość metod pobierania próbek i wykonywania badań i pomiarów w terenie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „58/CLB/OL/2020”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.
Referendarz
Giżycko
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna