Referendarz
Bydgoszcz
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw administrowania bazą danych o jakości powietrza i wspomagania ocen jakości powietrza
Departamencie Monitoringu Środowiska w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach,
-stanowisko pracy mieści się na II piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie pod nadzorem przełożonego roli merytorycznego administratora wojewódzkiego bazy danych JPOAT. Koordynowanie pod nadzorem przełożonego na poziomie wojewódzkim gromadzenia danych o jakości powietrza w bazie JPOAT, nadzorowanie transmisji danych z poziomu wojewódzkiego na poziom krajowy. Dla potrzeb realizacji nadzoru nad transmisją danych oraz przygotowywania informacji dla WCZK, pod nadzorem przełożonego pełnienie roli operatora wojewódzkiego bazy CAS. Wprowadzanie i przetwarzanie informacje o jakości powietrza.
 • Monitorowanie pod nadzorem przełożonego prawidłowości wyników pomiarów jakości powietrza przekazywanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oraz inne jednostki prowadzące pomiary, wykonywanie pod nadzorem przełożonego analiz i przygotowywanie informacji do rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza w celu zapewnienia wykonania wojewódzkich ocen jakości powietrza.
 • Prowadzenie pod nadzorem przełożonego analiz związanych z lokalizowaniem stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza, przygotowywanie projektów sieci pomiarów dla województwa, uczestnictwo w pracach związanych z nowymi lokalizacjami stacji, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji lokalizacji stacji i bieżące monitorowanie poprawności ich lokalizacji w celu zapewnienia prawidłowej lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w województwie dla potrzeb ocen jakości powietrza oraz informowania wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (WCZK) i społeczeństwa o jakości powietrza.
 • Opracowywanie pod nadzorem przełożonego raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, publikacji, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji dotyczących jakości powietrza w województwie dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu jakości powietrza. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza w województwie.
 • Przygotowywanie pod nadzorem przełożonego informacji o udziale źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w stężeniach zanieczyszczeń na terenie województwa w celu zapewnienia informacji w tym zakresie do wykonania rocznych ocen jakości powietrza.
 • Monitorowanie pod nadzorem przełożonego prawidłowości prezentowania wojewódzkich wyników pomiarów jakości powietrza na portalu GIOŚ oraz analizowanie prognoz zanieczyszczenia powietrza przygotowywanych przez IOŚ-PIB w celu zapewnienia prawidłowego prezentowania informacji o jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK w celu zapewnienia bieżącej informacji o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb inicjowania działań określonych w planach działań krótkoterminowych – wykonywanie prac (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Udział w szkoleniach, naradach w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących monitoringu jakości powietrza w celu dostarczenia wiedzy w zakresie monitoringu jakości powietrza

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, chemia lub pokrewne
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza;
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony powietrza lub w obszarze GIS
 • wykształcenie: brak
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Referendarz

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna