Referendarz
Warszawa
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw obsługi sekretariatu
w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 642,19 zł brutto, ustalone wg mnożnika 1,9
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• umowę o pracę na czas zastępstwa
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
• ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• praca przy komputerze

opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i monitorowanie terminarzy spotkań dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom komórki organizacyjnej
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji, w tym: kompletowanie/ weryfikowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu dyrekcji komórki organizacyjnej oraz członków Kierownictwa, sporządzanie projektów pism/ odpowiedzi na korespondencje, ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, rozdzielanie zadekretowanej korespondencji pomiędzy komórki organizacyjne oraz pracowników komórki organizacyjnej
 • organizowanie spotkań dla komórki organizacyjnej, w tym: organizowanie i obsługa protokolarna posiedzeń, spotkań, narad, etc., rezerwowanie sal konferencyjnych, cateringu oraz obsługa gości, interesantów
 • obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji, w tym: kierowanie interesantów zgłaszających się osobiście lub telefonicznie do właściwych merytorycznie pracowników, udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez Ministerstwo
 • zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze, w tym: przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje, zapewnianie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe i spożywcze
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym: archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w departamencie
 • wsparcie Wydziału Spraw Personalnych w pracach związanych z uzupełnianiem dokumentacji kadrowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretarskiej lub na stanowisku asystenckim
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • wiedza na temat działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ( w tym struktura zadań komórek organizacyjnych)
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji
 • znajomość zasad obsługi klienta, w tym savoir vivre
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • https://miir.hrsys.pl/praca/miir/BZL-97

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 88 81
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.

Referendarz

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna