Referendarz
Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
w Zespole Obsługi Cudzoziemca, Departament Postępowań Uchodźczych

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
- permanentna obsługa klienta zewnętrznego,
- w budynku znajdującym się w dzielnicy Ursynów, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.) w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach wymienionych powyżej,
 • rejestrowanie w systemie informatycznym Pobyt, wniosków i decyzji w sprawach o wydanie lub wymianę dokumentów, pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, zgłaszających się w celu wyrobienia pierwszej KP i GDP, a także odbioru spersonalizowanych dokumentów KP i GDP,
 • prowadzenie ewidencji wniosków o wydanie lub wymianę dokumentów, rejestrowanie wpływu wykonanych dokumentów z CPD MSW oraz dat ich odbioru przez cudzoziemców w systemie informatycznym,
 • analizowanie obcojęzycznych informacji wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • prowadzenie korespondencji z osobami prawnymi i fizycznymi, stronami i ich pełnomocnikami w sprawach należących do zakresu zadań służbowych,
 • współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami i orgnaizacjami działającymi na rzecz uchodźców, naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej w sprawach należących do zakresu zadań służbowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajmość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajmość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi SI Pobyt,
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentu EZD,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie obsługi SI Pobyt.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Referendarz w Zespole Obsługi Cudzoziemca Departamentu Postępowań Uchodźczych - Ogłoszenie nr 32175"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy/umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://dsc.kprm.gov.pl/wzory-oswiadczen-w-naborach
Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.
Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,4
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76.

Referendarz

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna