Referendarz
Opole
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw udostępniania informacji o jakości powietrza
w Departamencie Monitoringu Środowiska w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: brak podjazdu do budynku, brak wind oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, konieczność poruszania się po schodach,
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i udostępnia pod nadzorem przełożonego informacje z zakresu monitoringu jakości powietrza, w tym informacje o jakości powietrza oraz informacje o tle substancji w powietrzu, dla których określony jest poziom dopuszczalny, w celu zapewnienia dostępu do informacji o środowisku.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje raporty, artykuły, analizy problemowe, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowuje, pod nadzorem przełożonego, informacje dotyczące jakości powietrza w województwie dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu jakości powietrza. Przygotowuje, pod nadzorem przełożonego, odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza w województwie.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje i analizy dla potrzeb ocen jakości powietrza w celu zapewnienia pełnej informacji o jakości powietrza.
 • Pod nadzorem przełożonego pełni rolę użytkownika krajowego bazy danych JPOAT w celu udostępniania danych o jakości powietrza zawartych w bazie oraz opracowywania analiz, raportów, komunikatów itp. dla potrzeb przygotowywania informacji, o których mowa w zadaniu 5, pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza i przekroczeniach poziomów informowania i alarmowych dla WCZK w celu zapewnienia bieżącej informacji o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza dla potrzeb inicjowania działań określonych w planach działań krótkoterminowych – wykonywanie prac (dyżury) w ramach kontroli przekroczeń (poza podstawowym wymiarem czasu pracy).
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza w celu dostarczenia wiedzy w zakresie monitoringu jakości powietrza.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, chemia lub pokrewne,
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza.
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony powietrza lub w obszarze GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: pakiet Office, programy GIS,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Referendarz

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna