Referendarz
Piotrków Trybunalski
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw pobierania próbek i wykonywania badań fizykochemicznych
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Łodzi, Pracownia w Piotrkowie Trybunalskim

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w laboratorium chemicznym oraz w terenie, szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- praca przy komputerze;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;
- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – laboratorium znajduje się na parterze i I piętrze, brak jest windy;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań i pomiarów w terenie oraz analiz laboratoryjnych w celu oceny stanu zanieczyszczenia środowiska
 • Wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wyposażenia, monitorowanie warunków lokalowych i środowiskowych w celu zapewnienia jakości wyników
 • Sporządzanie zapisów na poszczególnych etapach pracy z wykonywanych pomiarów i badań w celu ich udokumentowania
 • Dokonywanie bieżącej oceny wyników otrzymywanych w ramach kontroli jakości w celu zapewnienia wiarygodności wyników
 • Uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w celu utrzymania i rozwijania kwalifikacji
 • W uzgodnieniu z przełożonym zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu niezbędnych materiałów w celu utrzymania ciągłości badań/pomiarów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość podstawowych metod fizykochemicznych stosowanych w badaniach środowiskowych;
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, chemia, biologia, biotechnologia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „59/CLB/ŁD/2020”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.
Referendarz
Piotrków Trybunalski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna