Referendarz
Bydgoszcz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów
Delegatura UOKiK w Bydgoszczy

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Kontakty telefoniczne z konsumentami oraz stronami postępowanie. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie badań i analiz rynków oraz dokonywanie oceny zachowań rynkowych przedsiębiorców na nich działających pod względem przestrzegania przez nich reguł eliminujących nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz chroniących konkurencję i prawa konsumentów.
 • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomień w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową oraz o podejrzeniu stsowania praktyk niezgodnych z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów, a także projektów opinii i odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków wnoszonych przez konsumentów.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, postępowań w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, ograniczających konkurencję, naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także postępowań o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przygotowywanie projektów wezwań, wystąpień i postanowień podejmowanych w trakcie tych postępowań i rozstrzygnięć je kończących.
 • Uczestnczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców na warunkach określonych ustawą w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisami wydanymi na jej podstawie z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w Urzędzie.
 • Przygotowywanie projektów komunikatów i treści informacji dotyczących zachowań lub zjawisk, mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów, podawanych do publicznej wiadomości.
 • Przygotowywanie projektów Szczegółowego uzasadnienia zarzutów w prowadzonych sprawach.
 • Sporządzanie sprawozdań i zestawień obejmujących zakres działania Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz bieżąca aktualizacji baz danych funkcjonujących w UOKiK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa konkurencji, postępowania administracyjnego oraz znajomość metod analiz finansowych i rynkowych.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, współpraca, rzetelność, analityczne myślenie, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa lub prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość innego języka UE na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie co najmniej B2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem RBG-Ref

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: 1,6 (3067,10 PLN brutto miesięcznie)

Referendarz

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna