Referendarz
Poznań
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw badań laboratoryjnych żywności
Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Poznaniu

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady
- praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie
- praca na 3 piętrze, budynek bez windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych (m.in. metody tradycyjne i instrumentalne, ocena organoleptyczna) próbek artykułów żywnościowych oraz ocena wyników w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami
 • Sporządzanie sprawozdań z badań w celu dokumentowania otrzymywanych wyników
 • Prowadzenie dokumentacji pracy laboratorium celem odtworzenia podejmowanych działań
 • Sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia prawidłowego działania aparatury badawczej i wykonywania badań
 • Wykonywanie badań dodatkowych celem określenia parametrów charakterystycznych metody lub potwierdzenia, że otrzymane wyniki badań rutynowych są rzetelne i prawidłowe
 • Wykonywanie działań związanych z wdrożonym systemem zarządzania celem jego utrzymania i doskonalenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: chemia/towaroznawstwo/technologia żywności/chemia żywności
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań żywności, m.in. metody tradycyjne i instrumentalne.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praktyki, stażu absolwenckiego, pracy w laboratorium związane z wykonywaniem badań żywności
 • wykształcenie: brak
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych (np. chromatograf cieczowy, czytnik mikropłytek ELISA, oprogramowanie MS Office)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Przeszkolenie związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem LPZ-REF

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

Referendarz

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna