Referendarz
Wrocław
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw ochrony konkurencji i konsumentów
w Delegaturze UOKiK we Wrocławiu

Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy placu Strzeleckim 25 we Wrocławiu. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach: stosowania praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowania we wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć.
 • Przygotowywanie projektów: informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem, istotnych poglądów w sprawach oraz odpowiedzi na sygnały konsumentów i przedsiębiorców o dostrzeżonych nieprawidłowościach na rynku.
 • Prowadzenie analiz rynków towarów i usług w celu wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.
 • Udział w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
 • Systematyczne zapoznawanie się z orzecznictwem krajowym i unijnym dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Podejmowanie działań związanych z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego, w tym prawa konkurencji, postępowania administracyjnego, metod analiz finansowych i rynkowych (kosztowa i porównawcza), posługiwania się programem Excel na poziomie podstawowym
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze stosowaniem prawa lub prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka UE na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

Referendarz

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna