Referendarz
Piła
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Poznaniu, Pracownia w Pile

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 -praca przy komputerze.
 -prowadzenie pojazdów służbowych
 -praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa
 -wyjazdy służbowe krajowe
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 -budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 -w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w badaniach/pomiarach terenowych oraz w poborze próbek do oznaczeń zgodnych z upoważnieniem do pracy w Laboratorium.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i technik pomiarowych
 • znajomość Prawa ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w danym obszarze,
 • wykształcenie: wyższe chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, technologia, biologia, geografia
 • znajomość technik pomiarowych oraz obsługi sprzętu pomiarowego;
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • posiadanie uprawnienia audytora wewnętrznego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.
Referendarz

Piła

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna