Radca prawny
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
w Wydziale Prawnym

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej urzędu;
obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
budynek i otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów: umów cywilnoprawnych, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień, zarządzeń, decyzji i postanowień;
 • Interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych, na wniosek komórki organizacyjnej i po przedstawieniu jej stanowiska w sprawie;
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika kierownika urzędu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami administracji;
 • Dokonywanie akceptacji aktów prawnych oraz niektórych pism w celu zapewnienia ich poprawności z obowiązującą procedurą administracyjną i przepisami prawa materialnego;
 • Udzielanie pomocy formalno-prawnej komórkom organizacyjnym urzędu przy sporządzaniu projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień;
 • Prawny nadzór nad prowadzonymi przez urząd postępowaniami egzekucyjnymi;
 • Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej pracowników urzędu;
 • Informowanie kierownictwa urzędu o ewentualnych uchybieniach w zakresie działalności urzędu celem ich eliminacji;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji (obsługa prawna urzędu)
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy - Prawo wodne
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, prawa gospodarczego, prawa pracy, ordynacji podatkowej, egzekucji w administracji
 • znajomość przepisów proceduralnych i karnych związanych z przestępstwami i wykroczeniami na rzecz ochrony środowiska (w tym Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia)
 • komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia wpisu na listę radców prawnych
 • oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;

Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Kandydaci wyłonieni w I etapie zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu wiedzy.
II/III etap - test wiedzy / lub rozmowa kwalifikacyjna do którego/ej zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.

Test wiedzy może obejmować pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej
w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.

Urząd nie zwraca ofert zgłoszonych do naboru. Niewykorzystane oferty są niszczone po 3 miesiącach od dnia wyłonienia kandydata.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Na ofercie prosimy koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 612 34 65

Radca prawny

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna