Radca prawny
Gorzów Wielkopolski
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny do spraw obsługi prawnej Urzędu
w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej

Warunki pracy

zagrożenie naciskami grup przestępczych
zagrożenie korupcją
częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
w budynku urzędu w Gorzowie Wlkp. bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów
praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, pism procesowych, rozstrzygnięć i odpowiedzi na skargi sądów administracyjnych
 • reprezentowanie Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego
 • dostarczanie pracownikom Urzędu Celno – Skarbowego informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym
 • sporządzanie sprawozdań, rejestrów i analiz z zakresu właściwości komórki
 • współpraca z innymi instytucjami i organami oraz Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych
 • znajomość przepisów prawa podatkowego (materialnego i procesowego), egzekucji administracyjnej i sądowej, finansów publicznych, postepowania przed sądami, w tym przed sądami administracyjnymi, znajomość przepisów administracji podatkowej
 • umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji własnego stanowiska
 • samodzielność i umiejętność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) § 1 kp.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Adres do wysyłki:
  Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  Osobiście:
  kancelaria Izby- ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra, pokój nr 3
  z dopiskiem na kopercie OFERTA PRACY NR 59150"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby – https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen. List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany.
Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w siedzibie Lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 660557017.
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
- art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Radca prawny

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna