Radca prawny
Krosno
Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny do spraw prawnych
w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie

Warunki pracy

- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
- budynek, w którym pomieszczenia Urzędu są zlokalizowane na II piętrze, nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udzielanie opinii i porad prawnych, w tym opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, informowanie pracowników o zmianach przepisów w zakresie dotyczącym działania Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych
 • Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu, w celu weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów formalno-prawnych
 • Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentowanie dyrektora Urzędu i pełnienie zastępstwa procesowego, przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego
 • Współuczestniczenie w badaniach powypadkowych oraz awarii i niebezpiecznych zdarzeń w ruchu zakładu górniczego, w tym opracowywanie orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości
 • Przygotowywanie wniosków do sądów rejonowych o ukaranie obwinionych za wykroczenia popełnione w związku z ruchem zakładu górniczego oraz projektów wystąpień do przedsiębiorców o zastosowanie wobec sprawców wykroczeń środków oddziaływania wychowawczego
 • Przygotowywanie stanowiska Urzędu w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (powyżej 5 lat) przy obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość obsługi komputerowych programów informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku) przy obsłudze prawnej w administracji publicznej, w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym i prowadzeniem postępowań administracyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie
  ul. Armii Krajowej 3
  38 - 402 Krosno
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – radca prawny” należy wysyłać na podany wyżej adres lub składać w sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty, które nie spełnią wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera oraz obsługi komputerowych programów informacji prawnej - wykonanie zestawu zadań na komputerze, w tym przy wykorzystaniu Serwisu Informacji Prawnej (Lex/Legalis)
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43-675-46, (13) 42-500-33.

Radca prawny

Krosno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna