Radca prawny
Kielce
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny
w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Warunki pracy

praca w siedzibie Urzędu, z czego nie mniej niż 24 godziny tygodniowo na terenie jednostki, II piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godz.; kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego i interesantami, organami wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielami administracji publicznej - zespolonej i niezespolonej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie uchwał organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz Wojewody i wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • wydawanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego
 • wykonywanie zadań związanych z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa, Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Wojewody
 • współpraca przy opiniowaniu projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną
 • wpis na listę radców prawnych
 • komunikatywność w mowie i w piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
•w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e–mail/numer telefonu,
•proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3550,93 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
•oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
•kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie,
•dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
•wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem,
•zachęcamy do zapoznania się z informacją dla kandydatów do pracy w korpusie służbie cywilnej w ŚUW na stronie www.bip.kielce.uw.gov.pl w zakładce Praca w ŚUW,
•nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
•do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Radca prawny

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna